กลับสู่หน้าหลัก

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
รูปภาพ
ที่อยู่
โทรศัพท์
รูปนักเรียน
111
 รัชนีวรรณ รักเอี่ยมสะอาด 4/3

บ้านหนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

081-7306045
 
112
 ชาญณรงค์ เจียรกุล
321

127/1 ม.3 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

081-9774921
 
113
 จรัญ ทองทับ
147
โรงพยาบาลนครพนม
081-3897250
 
115
 

เรืองระวี (อ้วน) ภูเดชเรืองทรัพย์ 

(ชวการณ์ เจริญรอย)  1-3/ข (2)

145 หมู่ที่ 8 ตำบลปทุม อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
 
116
 จารึก (โต้ย) วงษ์ศรีแก้ว

745

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลฯ
087-8717417
 
117
 วินิจ (หงอก) มีสวัสดิ์  1-3/ซ (8)

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
084-9836708
118
 พรรณลักษณ์ ดิสภานุรัตน์

เลขที่ 1 ถ.นครบาล อ.เมือง จ.อุบลฯ
045-241705
 
119
 เชาวลิตร วงศ์สวัสดิ์  1-3/ง (4)

13 ม. 8 อ่อนนุช 34 กทม.
081-1012490
120
 พงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์  1-3/จ (5)

สนง.เทศบาลเมืองวารินฯ จ.อุบลฯ
089-6299626