HOME
แสดงความเห็น

ประวัติประธานรุ่น เบ็ญ 17-19 ปี 2556

ชื่อ - นามสกุล             ทองหล่อ สิงห์คง

เกิด                            ๒๖  กันยายน  ๒๕๐๒   ที่บ้านเลขที่ ๒๐ บ้านก่อ  หมู่ ๖ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ   จ.อุบลราชธานี 

การศึกษา                - ปี  ๒๕๑๑ ป.4 โรงเรียนบ้านก่อวิทยาคาร 

                               - ปี ๒๕๑๔  ป.๗  โรงเรียนวารินชำราบ

                               - ๒๕๑๗  ม.ศ. ๓  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

                               - ๒๕๑๙   ปก.ศ.  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

                               - ๒๕๒๖  ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)วิทยาลัยครูอุบลราชธานี (ลาศึกษาต่อ)

                               - ๒๕๓๗  การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สารคาม

การทำงาน               - ๒๕๒๑  ครู ๑ ระดับ ๑ วุฒิ ป.กศ. โรงเรียนบ้านชำม่วง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  

                               - ๒๕๒๘ ครูใหญ่โรงเรียนมหาราช ๒ อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 

                               - ๒๕๓๑  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาราช ๒ อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ

                               - ๒๕๔๑  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช ๒ อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 

                               - ๒๕๔๗  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ

                               - ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์   อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   

หน้าที่พิเศษ             - ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

                               - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สกสค. จ.ศรีสะเกษ

                               - เป็น กต.ตร .สภ.กันทรลักษ์ สมัยที่ ๓

เกียรติประวัติดีเด่น - ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น “ คุรุสดุดี” จากครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๕

                              - ได้รับเกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม จากสำนักงาน สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๕

                              - ผู้บริหารระดับ “ดีเยี่ยม” ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔                       

สถานภาพ                สมรสกับ  รุจี  (พันธุ์เพ็ง)  มีบุตร ๒ คน คือ น.ส.นิโลบล  สิงห์คง  ม.๖และนายวีรชน  สิงห์คง ม.๕ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

คติพจน์การทำงาน    

                            ทำงาน “มือซ้ายกอดตำรา  มือขวากอดคน” ยึดระเบียบเป็นหลักและให้ได้ใจคน

                            คติประจำใจ “ตนเป็นสถาปนิกแก่ชะตาตนเอง”